Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2017
Stosownie do art.92 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. "prawo zamówień publicznych
(Dz.U z 2007 r. Nr 223 p0oz.1655) z poźn. zm. zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego grzewczego.
informuję, że otrzymano dwie oferty cenowe i wybrano najkorzystniejszą.
 
Przedmiotem oferty jest dostawa oleju napędowego grzewczego.
 
Oferowana cena jednego litra oleju opałowego grzewczego wraz z kosztami transportu i rozładunku w kotłowni Domu Dziecka jest korzystna.
Zagwarantowano terminowość dostaw zgodnie z zamówieniem.
Umowa sprzedaży paliw zostanie podpisana na okres od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.10.2018 rok
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.