Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowj na dostawę oleju opałowego grzewczego w trybie pozaustawowym do 30000 EURO na okres od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2018

Stosownie do art.92 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. "prawo zamówień publicznych
(Dz.U z 2007 r. Nr 223 p0oz.1655) z poźn. zm. zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego grzewczego.
informuję, że otrzymano jedną ofertę cenową i ją wybrano.

 

Przedmiotem oferty jest dostawa oleju napędowego grzewczego.

Oferowana cena jednego litra oleju opałowego grzewczego wraz z kosztami transportu i rozładunku w kotłowni Domu Dziecka jest korzystna.
Zagwarantowano terminowość dostaw zgodnie z zamówieniem.

Umowa sprzedaży paliw zostanie podpisana na okres od dnia 02.11.2018 r. do dnia 31.10.2019 rok
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Autor: Dyrektor Domu Dziecka