Zapytania ofertowe na rok 2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2020

Dom Dziecka ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

Zapytania ofertowe na rok 2021

17 grudnia 2020

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr.1

Dom Dziecka ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa artykułów spożywczych, nabiału, mięsa i przetworów mięsnych  do DOMU DZIECKA  w    Skorogoszczy”

 Termin realizacji zamówienia 17.01.2021r – 16.01.2022r

 1. Kryterium oceny ofert- cena 100%
 2. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do    reprezentowania firmy na zewnątrz,  należy  podać ceny jednostkowe na każdy oferowany asortyment . Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

 ( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie z wyprzedzeniem 2-3 dni. Miejscem wykonania zamówienia jest Dom Dziecka w Skorogoszczy.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 1 dnia, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz w sekretariacie placówki  w godzinach pracy  od poniedziałku do piątku  od 7.00 do 15.00 do dnia: 04 stycznia 2021r. do godz. 9.00 Oferta      powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:  „ Dostawa artykułów spożywczych, nabiału, mięsa i przetworów mięsnych  do DOMU DZIECKA  w    Skorogoszczy”

 Otwarcie ofert nastąpi  04 stycznia 2021r. o godzinie 10.00

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

  Załącznik

Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia: artykuły spożywcze, nabiał, mięsa i przetworów mięsnych

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr. 2

Dom Dziecka ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa Mrożonek do DOMU DZIECKA  w    SKOROGOSZCZY”

 Termin realizacji zamówienia 17.01.2021r – 16.01.2022r

 1. Kryterium oceny ofert- cena 100%
 2. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do    reprezentowania firmy na zewnątrz,  należy  podać ceny jednostkowe na każdy oferowany asortyment . Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

 ( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie z wyprzedzeniem 2-3 dni. Miejscem wykonania zamówienia jest Dom Dziecka w Skorogoszczy
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 1 dnia, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Zamkowa 23 49-345 Skorogoszcz w sekretariacie placówki w godzinach pracy  od poniedziałku do piątku  od 7.00 do 15.00 do dnia: 04 styczna 2021r. do godz. 9.00 Oferta      powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:   „Dostawa mrożonek do DOMU DZIECKA  w    SKOROGOSZCZY”

Otwarcie ofert nastąpi  04 stycznia 2021r. o godzinie 10.00

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

Załącznik 

Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia: mrożonki

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr. 3

Dom Dziecka ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

 1.  Określenie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa Pieczywa” do DOMU DZIECKA  w    SKOROGOSZCZY”

 1. Termin realizacji zamówienia 17.01.2021r – 16.01.2022r
 2. Kryterium oceny ofert- cena 100%
 1. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do    reprezentowania firmy na zewnątrz,  należy  podać ceny jednostkowe na każdy oferowany asortyment . Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

 ( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie z wyprzedzeniem 2-3 dni. Miejscem wykonania zamówienia jest Dom Dziecka w Skorogoszczy
 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 1 dnia, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Zamkowa 23, 49-345 Skorogoszcz w sekretariacie placówki w godzinach pracy  od poniedziałku do piątku  od 7.00 do 15.00 do dnia: 04 styczna 2021r. do godz 9.00 Oferta      powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:   „Dostawa pieczywa do DOMU DZIECKA  w    SKOROGOSZCZY”

             Otwarcie ofert nastąpi  04 stycznia 2021r. o godzinie 10.00

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z   

powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć

  Załącznik

 Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia: pieczywo

 

 

 

 

Autor: Marzena Kłysz