Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2016

stosownie do art.92 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004r. "Prawo zamówień publicznych

(Dz.U z 2007r. Nr 223 poz.1655) z późn.zm. zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS informuję, że otrzymano dwie oferty cenowe i wybrano najkorzystniejszą.
 
Przedmiotem oferty jest dostawa oleju napędowego o nazwie handlowej Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm plus - parametry jakościowe zgodne z obowiązująca normą PN-C-96024:2011 dla 1.1.
 
Oferowana cena jednego litra oleju opałowego wraz z kosztami transportu i rozładunku w kotłowni Domu Dziecka jest korzystna.
Zagwarantowano terminowość i sukcesywność dostaw zamówionego oleju opałowego zgodnie z z zamówieniem.
Dostawy odbywać się będą specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi w legalizowane urządzenia wydawcze., pompy,węże z końcówką przystosowaną do wlewu paliwa oraz liczniki wskazujące ilości wydanego oleju opałowego.
Zawarto umowę sprzedaży paliw na okres  01.10.2016 - 30.09.2017r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.