Jesteś tutaj: Start / Organizacja pracy

Organizacja pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opis organizacji pracy w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej:

Domem Dziecka kieruje dyrektor odpowiedzialny za całokształt działań placówki.
W placówce funkcjonują trzy grupy pracowników:
a. pracownicy pedagogiczni:
- dyrektor
- wychowawcy

b. Pracownicy administracyjno ekonomiczni:
- księgowa
- samodzielny referent do spraw administracyjno-kadrowych
- magazynier intendent

c. Pracownicy obsługi:
- konserwator
- sprzątaczka
- praczko-krawcowa
- kucharki
- opiekun dziecięcy

Dom Dziecka w Skorogoszczy zapewnia dzieciom całodobową opiekę wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe w tym emocjonalne społeczne i religijne.
Placówka dysponuje 30 miejscami dla dzieci.
Funkcjonują trzy grupy wychowawcze.
Wychowawca kieruje procesem wychowawczym, realizując zadania wynikające z indywidualnego planu pracy, pozostając w stałym kontakcie z rodziną dziecka. Jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym maksymalnie pięciorga dzieci.
Wychowawcy współpracują z rodziną pracuje z rodziną dziecka, rozpoznają jego sytuację, utrzymują kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę, inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny, pomoc wychowankom w trakcie usamodzielnienia.
W placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, który dokonuje oceny w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku (luty, wrzesień).
Dzieci przebywające w Domu Dziecka w Skorogoszczy tworzą samorząd. Organizację pracy samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci.
Dla każdego wychowanka przebywającego w placówce prowadzi się :
- indywidualny plan pracy
- kartę pomocy dziecku i rodzinie, która zawiera ocenę relacji dziecka z rodzicami, funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, samodzielności dziecka, jego stanu emocjonalnego, stanu zdrowia oraz informację o jego potrzebach,
- kartę udziału w zajęciach socjoterapeutycznych z opisem ich przebiegu.

Placówka zapewnia opiekę dzieciom z powiatu brzeskiego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także z innych powiatów.