Zadania Domu Dziecka w Skorogoszczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Dziecka w Skorogoszczy jest całodobową placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadaniem placówki jest zapewnienie odpowiedniej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Placówka zapewnia opiekę maksymalnie 30 wychowankom. Zakres opieki obejmuje zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci, rekompensowanie braków w wychowaniu w rodzinie i przygotowywanie do życia społecznego.

 

Główne zadania Domu Dziecka w Skorogoszczy:

 • Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, miejsca do wypoczynku, nauki, rozwijania zainteresowań.

• Zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przygotowanie do samodzielnego życia.

•Zapewnienie deostępu do opieki medycznej i korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz dostępu do kształcenia i rozwoju zainteresowań.

• Zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, wyrównawczych, pomoc w nauce, oraz poprzez współpracę z PPP w Brzegu zajęć logopedycznych a także pomoc psychologiczno-pedagogiczną,.

• Zapewnienie kontaktu z rodziną i pomocy w sprawowaniu opieki.

 

Całodobowy pobyt dziecka w placówce ma charakter przejściowy, dlatego placówka utrzymuje kontakty z rodzicami lub innymi członkami rodziny wychowanków w celu tworzenia warunków ich powrotu do rodziny.

Realizując zadania w zakresie pozyskiwania zastępczych form wychowania rodzinnego placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu oraz Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi.

W realizacji swoich zadań placówka kieruje się w szczególności dobrem dziecka, poszanowaniem jego podmiotowości, zapewnieniem mu bezpieczeństwa, poszanowaniem praw dziecka, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, koniecznością ochrony dziecka przed bezprawną ingerencją w jego życie prywatne ze strony osób nieuprawnionych.